VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ
MANAGEMENT QUALITY INSTITUTE
  Đăng ký các khóa học tại MQI 

 TP.HCM Tel: 028 62 943 855 ; Ms. Hương:  0869 183 294 - daotaohcm@mqi.vn

  Hà Nội: Tel:  024 62 914 399 Hotline: Mr. Thế 0909 512 149 - daotaohn@mqi.vn 
 

1. CHUYÊN VIÊN TÍCH HỢP ISO (9001-14001): 2015 - 45001:2018; ISO 5001:2018


CHUYÊN GIA ĐẦU NGÀNH ĐÀO TẠO - CHUYỂN GIAO

  Tp. HCM - HÀ NỘI - NHA TRANG - CẦN THƠ
 
  "Vũ khí cạnh tranh mạnh nhất là học nhanh hơn đối thủ"
   (Peter M. Senge chuyên gia nổi tiếng về nhân sự)

                   CHUYÊN VIÊN TÍCH HỢP ISO (9001-14001): 2015 - ISO 45001:2018

LỊCH KHAI GIẢNG
 
 Với
 cách tiếp cận phù hợp, dễ hiểu của VT.TS. Bùi Bình Thế về tích hợp ISO 9001- 14001- 45001
   sẽ cải tiến toàn bộ kết quả hoạt động, tạo ra nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và
                                                                 bản thân bạn

   TÍNH  TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC ĐIỀU KHOẢN LÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  I. MỤC ĐÍCH: 

 -   Soạn thảo hệ thống tài liệu tích hợp ISO - LEAN để vận hành đạt hiệu quả cao nhất;
 -   Vận hành các quy trình tích hợp ISO - LEAN và hướng dẫn công việc;
 -   Cùng lúc đạt được Chất lượng - An toàn - Môi trường - Chi phí thấp - Nâng cao sức cạnh tranh;
 -   Nâng cao năng lực Soạn thảo văn bản - Vận hành - Đánh giá - Cải tiến cho Cán bộ quản lý;
 -   Học viên có lợi thế trong tìm việc làm thích hợp và tạo ra cơ hội thăng tiến;
 -   Hỗ trợ cho quản lý:  Nhân sự - Hoạch định - Thiết kế - Công nghệ - Sản xuất - Giao hàng...

  II. ĐỐI TƯỢNG HỌC:

  -  Giám đốc - Phó giám đốc
  -  Các Trưởng, Phó phòng và CBQL khối cơ quan công ty
  -  Sinh viên, Tân cử nhân - Kỹ sư;
  -  Các đối tượng khác có quan tâm;

  III. LỢI ÍCH CỦA KHÓA HỌC

  • Hình dung rõ về Hệ thống tổ chức tương tác với Hệ thống tác nghiệp;
  • Thiết lập các giải pháp tối ưu để vận hành 2 hệ thống trên
  • Có năng lực soạn thảo tài liệu tạo giá trị gia tăng;
  • Soạn thảo quy trình chuẩn Bối cảnh - Hoạnh định - Thiết kế - Tác nghiệp tối ưu.

   Giá trị khác biệt:  Dễ hiểu - dễ làm - dễ nhớ - có giá trị thiết thực cho tăng năng suất,
    giảm chi phí, tăng doanh thu và lợi nhuận với tốc độ cao.

 -  Học viên được lưu file 158 câu hỏi đánh giá bằng tiếng ANH - VIỆT - TRUNG; 
 -  Tài liệu văn bản ISO song ngữ: ANH - VIỆT; Giảng bằng tiếng Việt;
 -  Viện giới thiệu nơi tuyển dụng chuyên viên ISO cho học viên;

     Tổ chuyên gia giỏi bao gồm:

  1.  VT.TS. BÙI BÌNH THẾ, Chuyên gia ISO, QA/QC, LEAN, TQM
  2.  TS. NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG, Chuyên gia LEAN
  3. MBA NGUYỂN ĐÌNH VINH, LA. ISO
  4.  THS. KIỀU VĂN TÔN, LA.ISO
  5.  Ks. LÊ PHƯỚC NHỊ SANG, LA. ISO
  6.  MBA. ĐÀO ANH VIỆT, LA.ISO

7. KS. PHẠM MINH KHÔI, LA.ISO
KHÓA HỌCKHAI GIẢNGGIỜ HỌC ONlLINE
TP.HCMK03. KG 09/04/2023 học tập trung ngày CN 

8h30 - 12h; 13h - 16h

HÀ NỘIK03 : KG 09/04/2023 học tập trung cả ngày CN8h30 - 12h; 13h-16h
NHA TRANGK03: KG 12/04/2023 học Online tối 2,4,6;19h-21h30
                                  ĐÀO TẠO - THAM VẤN - CHUYỂN GIAO


PHẦN I:   TỔNG QUAN                                                                                                       BUỔI 1

•  Hệ thống quản lý doanh nghiệp và hệ thống tác nghiệp sản phẩm - dịch vụ;
•  Cơ cấu tổ chức phân tầng và cơ cấu tổ chức mỏng trong doanh nghiệp;
•  5 Triết lý và 7 nguyên tắc (nguồn lực) của quản lý Hệ thống tích hợp ISO;
•  Giải tích thuật ngữ và một số khái niệm cơ bản của ISO 9001; 14001 & 45001
•  Vòng tròn PDCA - Cách tiếp cận các tiêu chuẩn  tích hợp ISO; ISO 14001; ISO 45001.
•  Giới thiệu bảng tương tác các điều khoản ISO 9001- 14001 - 45001
* Điều khoản viết tích hợp và những điều khoản viết riêng cho từng bộ ISO (đặc biệt)

 

PHẦN 2: PHÂN TÍCH KỸ NỘI DỤNG CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ HƯỚNG DẪN
                 SOẠN THẢO TÀI LIỆU TÍCH HỢP ISO  9001-14001-45001
                                      BUỔI: 2 
ĐK 4: BỐI CẢNH CỦA TỔ CHỨC
- Bối cảnh của tổ chức về chất lượng – môi trường và sức khỏe, an toàn;
- Các bên quan tâm có liên quan và yêu cầu của họ;
- Phạm vi hệ thống quản lý;
- Hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, sức khỏe an toàn và các quá trình của nó;
  Khái quát Hệ thống quản lý của doanh nghiệp ( trục dọc với các trục kết nối ngang)
  ( bài tập tại lớp về mô tả Hệ thống quản lý hiện tại của công ty học viên và các quá trình của nó)

ĐK 5: SỰ LÃNH ĐẠO
- Cam kết của lãnh đạo;
- Hướng vào khách hàng;
- Chính sách chất lượng – môi trường – sức khỏe;
- Truyền thông chính sách này;
- Vai trò trách nhiệm và quyền hạn;
- Ma trận trách nhiệm quyền hạn ISO 9001 - 14001- 45001
- Sự tham gia và tham vấn của người lao động (5.4)

ĐK 6 : HOẠCH ĐỊNH
- Hành động giải quyết các rủi ro và cơ hội
- BM: Đánh giá rủi ro, cơ hội tác động đến chiến lược kinh doanh của công ty.
- Điều khoản cần viết riêng cho ISO 14001 - 45001
- Khía cạnh môi trường - Nghĩa vụ tuân thủ
- Nhận biết mối nguy và đánh giá rủi ro về OH & S và cơ hội
- Đánh giá rủi ro OH&S và rủi ro khác với HTQL OH&S
- Đánh giá cơ hội OH&S và các cơ hội khác cho HTQL OH&S
- Xác định các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác;
- Điều khoản cần viết tích hợp cho cả ba bộ ISO
- Xây dựng mục tiêu chất lượng;
- Hoạch định để đạt được mục tiêu chất lượng;
- Hoạch định sự thay đổi (cho ISO 9001:2015)
- Hoạch định thực hiện hành động (cho ISO 14001 - 45001)

 
ĐK. 7: SỰ HỖ TRỢ
BUỔI: 3-4
- Nguồn lực con người - Cơ sở hạ tầng, môi trường - Theo dõi đo lường
- Tri thức tổ chức - Năng lực - Nhận thức
- Trao đổi thông tin thích hợp cho nội bộ và bên ngoài;
- Thông tin dạng văn bản - Tạo lập và cập nhật - Kiểm soát thông tin dạng văn bản
- Điều khoản cần viết riêng cho ISO 9001:2015

ĐK. 8: TÁC NGHIỆP
- Hoạch định và kiểm soát việc thực hiện;
- Yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ;
- Thiết kế và phát triển sản phẩm dịch vụ;
- Kiểm soát quá trình và sản phẩm dịch vụ do bên ngoài cung cấp;
- Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ;
- Nhận biết và truy xuất nguồn gốc;
- Tài sản của khách hàng và nhà cung cấp bên ngoài;
- Bảo toàn - Hoạt động sau giao hàng;
- Kiểm soát sự thay đổi - Thông qua sản phẩm và dịch vụ;
- Kiểm soát đầu ra không phù hợp;
- Chuẩn bị sẵn sàng và chủ động đối phó với tình huống khẩn cấp
GV cùng học viên chữa bài tập SOẠN THẢO QUY TRÌNH TÍCH HỢP ISO 9001-
    - 14001-45001-LEAN theo nguyên tắc LÀM ĐÚNG NGAY TỪ ĐẦU trên lớp.

ĐK. 9:  THEO DÕI - ĐO LƯỜNG - PHÂN TÍCH
- Theo dõi - đo lường – phân tích và đánh giá;
- Sự thỏa mãn của khách hàng;
- Phân tích và đánh giá;
- Xem xét của lãnh đạo;

ĐK. 10: CẢI TIẾN
- Sự không phù hợp và hành động khắc phục
- Cải tiến liên tục
PHẦN 3:  SOẠN THẢO HTTL TÍCH HỢP ISO 9001 - 14001- 45001- LEAN
BUỔI: 5
- Lập bảng danh mục các tài liệu cần soạn thảo theo phòng ban;
- Hướng dẫn cách thiết lập và vận hành 06 quy trình kiểm soát;
- Soạn thảo QUY TRÌNH MARKETING - THIẾT KẾ - SẢN XUẤT - GIAO HÀNG
- Xác định phạm vi của từng phòng ban, lập hoạch định xử lý rủi ro và cơ hội;
- Soạn thảo hướng dẫn công việc xử lý rủi ro và nắm bắt cơ hội;
- Hướng dẫn thiết lập QT Chuẩn bị sẵn sàng và đối phó với tình huống khẩn cấp;
- Phân công người soạn thảo – vận hành thử và chỉnh sửa
- Thiết lập phạm vi của hệ thống ISO tích hợp
- Hướng dẫn ứng xử và cách trả lời chuyên gia đánh giá cấp chứng nhận.
- Lưu file mềm cho học viên về tài liệu tư vấn cho doanh nghiệp của MQI
- Bí quyết thiết lập HTTL tích hợp ISO của VT.TS BÙI BÌNH THẾ .

PHẦN 4: CHIA SẺ KINH NGHIỆM VỀ SOẠN THẢO, VẬN HÀNH VÀ HIỆU CHỈNH HTTL

-  VT. TS. BÙI BÌNH THẾ SẼ CHIA SẺ VỚI CÁC HỌC VIÊN VỀ CÁCH SOẠN THẢO
     HTTL 9001-14001-45001-LEAN ĐỂ ĐẠT HIỆU LỰC VÀ HIỆU QUẢ CAO.

-  Cho học viên lưu file 158 câu hỏi đánh giá của khách hàng bằng tiếng Anh -Hoa - Việt.

PHẦN 5: ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO (9001-14001):2015 - ISO 45001:2018

- Lập kế hoạch đánh giá - Thực hiện đánh giá - Họp khai mạc
- Đánh giá xem xét - Các kỹ thuật đánh giá - Các nhận xét đánh giá;
- Họp bế  mạc - Xem xét đánh giá - Hành động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến.
Báo cáo đánh giá
BUỔI: 7
- Chuẩn bị báo cáo - Văn bản báo cáo - Các hồ sơ đánh giá
- Hoàn tất đánh giá
- Giám sát hành động khắc phục;
Thực hành:  Viết báo cáo sự không phù hợp và hành động khắc phục.

Thực hành trên lớp cho từng học viên:

BUỔI: 8
Viết báo cáo sự không phù hợp và hành động khắc phục
- Thực hiện tại lớp cho từng học viên
-  Phân tích sự không phù hợp bằng biểu đồ Fishbone diagram - Why Five -
    Brainstormimg truy tìm nguyên nhân và hành động loại bỏ nguyên nhân gây ra sai lỗi.
Làm bài Kiểm tra nhận thức và Đánh giá viên nội bộ 90 phút; chữa bài kiểm tra.

TRAO CERTIFICATE - CHỤP ẢNH  GỬI CHO HỌC VIÊN

TỔNG CỘNG 08 BUÔI = 45 TIẾT

 Học viên có thể  học các phần như sau:

  Học toàn bộ 08 buổi Chuyên viên tích hợp ISO được cấp 2 chứng chỉ quốc tế:

    1. SPECIALIST ISO (9001-14001):2015 - ISO 45001: 2018
    2. AWARENESS AND INTERNAL AUDITOR ISO (9001-14001):2015 - ISO 45001 : 2015

     
HỌC PHÍ:  3 300 000 VNĐ ( Ba triệu hai trăm nghìn VND)/8 buổi/ học viên: 01 buổi học = 3h30'

     ƯU ĐÃI

  *   Nộp học phí trước khai giảng 07 ngày là 3 000 000 VND ( Ba triệu VND)

   *  Học viên được nộp học phí 2 lần/khóa


  *  Đào tạo  Inhouse: Thực hiện theo hợp đồng Đào tạo - Đánh giá

  Học viên đóng học phí bằng hai cách:
 1. Chuyển khoản theo thông tin sau: Tên TK: VIỆN CHÂT  LƯỢNG QUẢN LÝ

    
 STK 019111953 Bank MB, PGD Lê Văn Sỹ, CN Phú Nhuận, Tp. HCM hoặc 

     STK: 24247469 Bank ACB CN. Lê Văn Sỹ. Tp. HCM.

  Các bạn gửi luôn cho 01 ảnh khổ 3x4cm để dán vào Certificate khổ A5 gửi luôn qua zalo
  Tel/zalo: 0869 183 294 ; 0866 488 453; 0909 512 149

    
 2. Đến VP MQI: Số 86/59 Phổ Quang P2. Q. Tân Bình Tp.HCM, LH: 028 62 943 855 nộp Tiền mặt.

  LH: Tel/zalo: 
Mr. Thế 0909 512 149; Ms; Hương 0869 183 294 ;
                                           

Đăng ký khóa học & Xem lịch khai giảng mới nhất

Click vào đây để đăng ký học
Hoặc liên hệ để có thêm thông tin chi tiết.


VIỆN CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ - MQIVIETNAM
Hotline: 0909 512 149 Mr. BÙI BÌNH THẾ VIỆN TRƯỞNG MQI ; 0869 294 183 ; 0947 091 893